خود ارزیابی

متقاضیان جهت اطلاع از سطح توانمندی فناورانه و نوآورانه  سازمان خود بعد از طی مرحله‌ی ثبت‌نام   فایل خودارزیابی متناسب با مدل مورد ارزیابی را دانلود و تکمیل نمایند.

 خود ارزیابی سازمان‌ها