منابع علمی

چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری(IRAMIT 2015)

http://iramitaward.ir/app/webroot/js/ckfinder/userfiles/files/FirmsIRAMIT2015.pdf

 http://iramitaward.ir/app/webroot/js/ckfinder/userfiles/files/Iramit2015-%20NTBF.pdf

http://iramitaward.ir/app/webroot/js/ckfinder/userfiles/files/Identification.pdf

http://iramitaward.ir/app/webroot/js/ckfinder/userfiles/files/Calibration.pdf

http://iramitaward.ir/app/webroot/js/ckfinder/userfiles/files/Radar%20%26%20Management.pdf