برگزاري کارگاه پرورش ارزياب جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري

کارگاه آموزشي آشنايي با مفاهيم مدل و پرورش ارزياب جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 13 و 14 آبانماه در محل انجمن مديريت فناوري ايران برگزار گرديد.

در اين کارگاه آموزشي که با حضور دانشجويان رشته‌هاي مديريت و کارشناسان برخي از صنايع برگزار گرديد، روز اول جناب آقاي دکتر باقري به توضيح مدل جايزه و تعريف مباني و مفاهيم آن پرداختند. روز دوم نيز جناب آقاي مهندس بغدادي به تعريف مفاهيم کليدي فرآيند ارزيابي پرداخته و دو کارگاه شبيه‌سازي تهيه گزارش بازخورد و امتيازدهي نيز برگزار شد.