حضور شرکت‌هاي زيرمجموعه سازمان انرژي اتمي و شرکت‌هاي مستقر در پارک علم و فناوري پرديس در جايزه

در هفته‌اي که گذشت دبيرخانه جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري علاوه برانعقاد تفاهم‌نامه با صندوق نوآوري و شکوفايي، يک تفاهم‌نامه‌ با پژوهشکده سيستم‌هاي پيشرفته صنعتي، به‌عنوان دبيرخانه بخش انرژي اتمي و تفاهم‌نامه‌اي نيز با شرکت سنجش فناوري خاورميانه مستقر در پارک علم و فناوري پرديس منعقد نمود که به موجب اين دو تفاهم‌نامه جلب شرکت‌هاي زيرمجموعه سازمان انرژي اتمي، شرکت‌هاي مستقر در پارک علم و فناوري پرديس و برگزاري  دوره‌هاي آموزشي مناسب براي اين شرکت‌ها مورد توافق طرفين قرار گرفت.