ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران برگزار می نماید:

شرح: فرآیند طرح هدفمندسازی جایزه ملی مدیریت فناوري و نوآوري در صنعت هوایی بر اساس تحلیل و ارزيابي شاخص‎های قابل سنجش توصیف‌کننده توان مديريت فناوري و نوآوري شرکت در سرفصل‌هاي استراتژي و مدل کسب‌وکار، قابليت‌هاي کارآفريني و توسعه سازماني، توسعه محصولات/خدمات جديد فناورانه و دانشي، تجاري‌سازي و نفوذ دربازار،  نتايج فناوري و نوآوري، نتايج مالي و بازار و بر اساس مراحل ذیل طرح‌ریزی شده است:

1) «کارگاه آموزشي آشنايي با مباني و مفاهيم مدل جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري» درسطح مدیر عامل و رئیس مجموعه یا نماینده آن مجموعه، 2) «کارگاه آموزشی پرورش ارزياب جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري و کارگاه شبيه‌سازي تهيه گزارش بازخورد» برای یک متخصص در هر شرکت به منظور توانمندسازي شرکت و سازمان در تحلیل، ارزيابي و استقرار نظام مديريت فناوري و نوآوري، 3) انجام «تحلیل و ارزیابی»، 4) «ارائه خدمات مشاوره اي براي ارتقا و بهبود»، 5) «اعطای نشان و تندیس»

برآورد طول دوره:

ردیف

مراحل اجرای طرح

مدت (روز)

1

آموزش مدل به مدیران شرکت‌های متقاضی

1 روز

2

پرورش ارزياب در هر شرکت و شبيه سازي ارائه گزارش بازخورد

1 روز

3

ارزيابي شرکت

1 الی 3 روز

4

ارائه خدمات مشاوره اي براي ارتقا و بهبود

-

*هزينه‌هاي اياب و ذهاب و اقامت ارزيابان جهت بازديد از محل بنگاه‌های خارج از شهر تهران، به عهده بنگاه متقاضي خواهد بود.

**ارزیابی و مشاوره در محل آن شرکت به عمل خواهد آمد.

*** هزینه ثبت نام بدون احتساب ارائه خدمات مشاوره‌اي براي ارتقا و بهبود بوده و حمایت ستاد از این مرحله منوط به استقبال و همکاری متقاضیان طرح می‌باشد.