ثبت نام ارزیاب

به منظور اجرای فرایند ارزیابی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری، دبیرخانه جایزه از متقاضیان همکاری به عنوان ارزیاب ثبت نام به عمل می آورد. انتخاب متقاضیان شرکت کننده منوط به شرکت در دوره های آموزشی است که در جهت ارتقای توانمندی ارزیابان برگزار می شود.