کارگاه های آموزشی

با اجرايي‌شدن جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري و لزوم ارتقاء سطح توانمندي‌هاي متخصصان اين حوزه و ظرفيت‌سازي در بنگاه‌هاي فعال در زمينه توسعه فناوري و نوآوري، انجمن مديريت فناوري ايران،کارگاه‌هاي آموزشي هدف‌محور با رويکرد توانمندسازي اجرايي برگزار می کند.