دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مفاهیم مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ویژه ازریابان سایر جوایز برگزار گردید

دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مفاهیم مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری چهارشنبه گذشته در محل انجمن مدیریت فناوری ایران برگزار شد. در این دوره یک روزه که با هدف آشنایی ارزیابان سایر  جوایز با شاخص های مدل جایزه تشکیل شد، ارزیابان جوایز تعالی سازمانی، غذا و دارو و جایزه ملی کیفیت حضور داشتند. در ابتدای دوره، آقای مهندس بغدادی، رییس دپارتمان ارزیابی جایزه به  تعریف مفاهیم پایه ای مدیریت فناوری و نوآوری پرداخته و در ادامه معیارهای مدل به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.