صنایع شهدای هفتم تیر اصفهان

رنکینگ در جایزه: شایستگی دو ستاره