رزومه اساتید

دکتر امیر ناظمی

هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دانلود رزومه

دکتر مصطفی بغدادی

گروه مهندسین مشاور پارسیان هوشمند 

دانلود رزومه

دکتر محمد نقی زاده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دانلود رزومه

دکتر سیاوش ملکی فر

اندیشکده آصف

دانلود رزومه

مهندس مسعود شه پرست

مدرس و مشاور استراتژی

دانلود رزومه

دکتر مهدی محمدی

هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دانلود رزومه

دکتر ابوالفضل باقری

 هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر

دانلود رزومه