مدل جایزه

در چارچوب مفاهيم بنيادين و ارزش‏‏هاي مدل، مدل مفهومي کلان جايزه در قالب شکل زیر تدوين شده است.
مدل کلان جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری
 
اين مدل دربرگيرنده دو بخش اساسي در قالب عوامل توانمندساز و نتايج ميباشد. در بخش اول، مدل به دو محور اصلي تقسيمبندي شده است که محور اول پيشرانههاي مديريت فناوري و نوآوري را شکل داده و دربرگيرنده موضوعات راهبردي و زيرساختي اين حوزه است و محور دوم به فرآيندهاي کليدي و چرخه شکلگيري مديريت فناوري و نوآوري در سازمان از مرحله هوشمندي و ايدهپردازي تا تجاريسازي و بهرهبرداري ميپردازد. در چارچوب اين مدل کلان، مدل ارزيابي جايزه تدوين شده است.
مدل کلان ارزیابی جایزه
 
اين مدل براي شرکتهاي هلدينگ بهصورت اصلاح شده و به صورت شکل زیر طراحي شده است.
 
 
مدل  جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری برای شرکت‌های هلدینگ (سازمان‌های مادر)

 

مدل  جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري براي شرکت‌هاي فناور کوچک و دانش‌بنيان