اهداف جایزه

اهداف اساسي مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

اهداف اين مدل در شش سطح از سطح خرد سازماني تا سطح کلان ملي تدوين و طراحي شده است.