ارکان جایزه

براي اجراي موثر اين جايزه، نهادسازي و توانمندسازي گستردهاي در قالب کميته راهبري، کميته علمي و توسعه، کميته اجرايي و ارزيابي، و شبکه ارزيابان انجام شده است: