مدل مفهومی و سطوح جایزه

جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري با هدف ارائه يک مدل بلوغ براي ارتقاء قابليت‌هاي فناوري و نوآوري در سازمان‌ها طراحي شده است تا بتوانند با شناخت چالش‌هاي خود در هر مرحله، گام‌هايي به‌سوي رقابت‌پذيري پايدار بردارند. اين مدل که 4 سطح از بلوغ را در اين عرصه ارائه مي‌کند، سير عملکرد بين‌المللي و حرکت مبتني بر شکل‌گيري قابليت‌هاي درون‌زاي فناوري و نوآوري را ترسيم مي‌نمايد

 


سطوح جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

 

مدل بلوغ جایزه(4C)