برنامه زمانی جایزه

تقویم برگزاری ششمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری سال 1396 (IRAMIT 2017)

برنامه زمان بندی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری سال 1396
ابتدای آذرماه آغاز فرایند ثبت نام
پایان اردیبهشت‌ماه مهلت ارسال اظهارنامه
ابتدای تیرماه لغایت پایان مردادماه فرایند ارزیابی
مهرماه 97 برگزاری اختتامیه جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری