دریافت بروشور جایزه

دریافت بروشور اختتامیه پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

دریافت بروشور پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

دريافت بروشور چهارمين دوره جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري

دريافت بروشور مراسم اختتاميه سومين دوره جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري

دريافت بروشور سومين دوره جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري

دريافت بروشور دومين دوره جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري