مقررات عمومی

عدم افشا و محرمانه تلقی شدن مدارك
نام متقاضیان، نوشته‌ها و هر گونه اطلاعات دیگری از جمله امتیازات آنها در ضمن فرآیند ارزیابی توسط دبیرخانه جایزه محرمانه تلقی می‌شود. دسترسی به این اطلاعات برای كسانی كه مستقیما در ارزیابی و فرآیندهای اجرایی نقش دارند و محققانی كه توسط دبیرخانه جایزه مشغول به كار هستند، آزاد است. بدین روی تمامی كسانی كه امكان دستیابی و رویت اظهارنامه را دارند، «موافقتنامه رازداری» را امضاء می‌كنند و متعهد می‌شوند كه هیچ‌گونه اطلاعاتی را بدون اجازه رسمی از مالك اطلاعات به هیچ نحو منتشر نكنند. دبیرخانه جایزه تمامی فعالیت‌های لازم را برای اطمینان از عدم افشای اطلاعات متقاضیان بكار گرفته و در عین حال هیچگونه مسئولیتی در قبال محرمانه تلقی نشدن اطلاعات از سوی ارزیابان بیرونی ندارد.


حق عدم پذیرش بنگاه از سوی دبیرخانه
متقاضیانی كه شرایطشان با الزامات مورد نیاز، مطابقت نداشته باشد، توسط دبیرخانه جایزه رد می‌شوند. در صورتی كه متقاضیان به تصمیم دبیرخانه اعتراض داشته باشند، می‌توانند از طریق دبیرخانه اعتراض خود را كتبا به كمیته داوری ارسال داشته و در این خصوص رای كمیته داوری ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

تجدید نظر خواهی
فرآیند ارزیابی در جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری بر اساس دستورالعمل‌ها، مقررات و الزاماتی كه در «راهنمای متقاضیان» درج شده است، صورت می‌گیرد و پس از ارسال اظهارنامه، ارزیابی انفرادی/تیمی، بازدید از محل و اجماع، نتیجه توسط دبیرخانه اعلام شده و متقاضیان جایزه با آگاهی از این فرآیند در جایزه حضور یافته، نتیجه نهایی برای آنها قابل قبول خواهد بود و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
دبیرخانه جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری مرجع رسمی پاسخگویی به كلیه سئوالات و تقاضاهای رسیده است.

هزینه‌های فرآیند ارزیابی
هزینه‌های مربوط به فرآیند ارزیابی در سطوح مختلف در هر دوره، بر اساس تعرفه‌هایی است كه از جانب دبیرخانه جایزه اعلام می‌شود. در مواقعی كه بازدید از محل بنگاه متقاضی، توسط ارزیابان اعزامی دبیرخانه صورت پذیرد، هزینه‌های ایاب و ذهاب، اقامت ارزیابان و سایر هزینه‌های مربوط به بازدید از محل (غیر از هزینه ارزیابی که توسط دبیرخانه جایزه متقبل می‌شود) به عهده بنگاه متقاضی خواهد بود.