کارگاه آموزشی ارزیاب

مسير ارتقاء توانمندي‌هاي ارزيابان مدل جايزه مديريت فناوري و نوآوري(IRAMIT 2016)


کارگاه پرورش ارزياب جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري 

زمان عنوان
1 روز آشنايي با مباني و مفاهيم مدل جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري ( براساس مدل کلان جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري و مدل شرکت‌هاي فناور و دانش‌بنيان)  
1 روز پرورش ارزياب جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري و کارگاه شبيه‌سازي تهيه گزارش بازخورد مبتني بر جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري

 

کارگاه پرورش ارزياب ارشد جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري -مدل کلان جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري

زمان عنوان
نيم روز رهبري و استراتژي فناوري و نوآوري
نيم روز فرآيند مديريت منابع فناوري و نوآوري
نيم روز فرايند هوشمندي و پيش‌بيني فناوري و شناسايي ايده‌هاي نوآورانه
نيم روز فرايند تحقيق و توسعه فناوري و نوآوري
نيم روز شبکه نوآوري، اکتساب و يادگيري فناوري و نوآوري
نيم روز فرايند تجاري‌سازي و بهره‌برداري از فناوري و نوآوري

 

کارگاه پرورش ارزياب ارشد جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري-مدل شرکت‌هاي کوچک فناور و دانش‌بنيان 

زمان عنوان
نيم‌روز استراتژي و مدل کسب و کار
نيم‌روز تجاري‌سازي و نفوذ در بازار
نيم‌روز توسعه محصولات و خدامت جديد فناورانه و دانشي
نيم‌روز قابليت‌هاي کارآفريني و توسعه سازماني