تقویم آموزشی بنگاه

متقاضیان ضمن دریافت تقویم آموزشی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری برای کسب اطلاعات بیشترمی توانند با دبیرخانه جایزه تماس حاصل نمایند.