کارگاه آموزشی بنگاه

مسير آموزش‌هاي توانمندسازي و پياده‌سازي نظام مديريت فناوري و نوآوري در بنگاه‌ها براساس مدل جايزه (IRAMIT 2016)

 

کارگاه‌هاي آموزشي توانمندسازي و پياده‌سازي نظام مديريت فناوري و نوآوري در محل انجمن(1)

تخفيف هزينه زمان عنوان
افرادي که در کليه دوره‌ها شرکت نمايند مشمول 15 درصد تخفيف مي‌باشند.
 
2/500/000 1روز آشنايي با الگوي جامع نظام مديريت فناوري و نوآوري مبتني بر جايزه ملي مديريت فناوري ونوآوري
2/500/000 1روز خودارزيابي براساس مدل جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري
2/500/000 1روز شبيه‌سازي و تهيه اظهارنامه نظام مديريت فناوري و نوآوري مبتني بر جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري


کارگاه‌هاي آموزشي توانمندسازي و پياده‌سازي نظام مديريت فناوري و نوآوري در محل سازمان‌(2)

هزينه زمان  عنوان
25/000/000 1روز آشنايي با الگوي جامع نظام مديريت فناوري و نوآوري مبتني بر جايزه ملي مديريت فناوري ونوآوري
50/000/000 2روز خودارزيابي براساس مدل جايزه ملي مديريت فناوري ونوآوري
25/000/000 1روز شبيه‌سازي و تهيه اظهارنامه نظام مديريت فناوري ونوآوري مبتني بر جايزه ملي مديريت فناوري ونوآوري

کارگاه توانمندسازي و پياده‌سازي نظام مديريت فناوري و نوآوري در بنگاه-محل سازمان* (3)

هزينه زمان عنوان
27/000/000 1روز رهبري و استراتژي فناوري و نوآوري
27/000/000 1روز فرآيند مديريت منابع فناوري و نوآوري
27/000/000 1روز فرآيند پيش‌بيني و هوشمندي فناوري و شناسايي ايده‌هاي نوآورانه
27/000/000 1روز فرآيند تحقيق و توسعه فناوري و نوآوري
27/000/000 1روز شبکه نوآوري، اکتساب و يادگيري فناوري و نوآوري
27/000/000 1روز فرآيند تجاري‌سازي و بهره‌برداري از فناوري و نوآوري
 

*  در صورتي که تعداد شرکت‌کنندگان يک سازمان در دوره‌هاي آموزشي بيشتر از 8 نفر باشد، دوره‌ها در محل سازمان برگزار مي‌گردد.


مسير آموزش‌هاي توانمندسازي و پياد‌ه‌سازي نظام مديريت فناوري و نوآوري در هلدينگ‌ها براساس مدل جايزه(IRAMIT 2016)

 

زمان عنوان
يک‌روز آشنايي با الگوي جامع نظام مديريت فناوري و نوآوري مبتني بر مدل جايزه ملي مديريت فناوري ونوآوري
نيم‌روز کارگاه مشاوره و ارزيابي فرآيند مديريت منابع فناورانه در هلدينگ‌ها
نيم‌روز کارگاه استقرار و ارزيابي توسعه سبد کسب و کار دانشي، نوآورانه و فناورانه
نيم‌روز کارگاه مشاوره وارزيابي هم‌افزايي، توسعه همکاري‌ها و شبکه‌سازي فناوري ونوآوري
نيم‌روز کارگاه استقرار و ارزيابي تسهيلگري و ارتقاء فرآيندهاي مديريت فناوري و نوآوري در بنگاه‌هاي زيرمجموعه
نيم‌روز کارگاه شبيه‌سازي و تهيه اظهارنامه نظام مديريت فناوري و نوآوري مبتني بر جايزه ملي مديريت فناوري ونوآوري