بروشور آموزش ارزیاب

متقاضیان ضمن دریافت بروشور کارگاه‌هاي آموزشي جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري در سال 1396 برای کسب اطلاعات بیشترمی توانند با دبیرخانه جایزه تماس حاصل نمایند.