تقویم آموزشی ارزیاب

متقاضیان ضمن دریافت بروشورجایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری برای کسب اطلاعات بیشترمی توانند با دبیرخانه جایزه تماس حاصل نمایند.