هزینه ثبت‌نام

هزينه‌ ثبت‌نام بنگاه‌ها در ششمین دوره جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري (IRAMIT 2017)

هزينه          نوع بنگاه     سطح
35/000/000

 (بنگاه‌هاي کوچک ( تا 50 نفر 

تعهد

50/000/000

(بنگاه‌هاي متوسط (250-50نفر

65/000/000

(بنگاه‌هاي بزرگ( بيش از 250 نفر 

45/000/000

(بنگاه‌هاي کوچک ( تا 50 نفر

توانمندي

65/000/000

(بنگاه‌هاي متوسط ( 250-50نفر

90/000/000

(بنگاه‌هاي بزرگ (بيش از 250 نفر

60/000/000

(بنگاه‌هاي کوچک(تا 50 نفر

شايستگي

90/000/000

(بنگاه‌هاي متوسط (250-50نفر

120/000/000

(بنگاه‌هاي بزرگ (بيش از 250 نفر

75/000/000

(بنگاه‌هاي کوچک (تا 50 نفر

تنديس

120/000/000

(بنگاه‌هاي متوسط (250-50نفر

160/000/000

(بنگاه‌هاي بزرگ (بيش از 250 نفر

 

 

هزينه ثبت‌نام شرکت‌هاي کوچک فناوری محور و سازمان‌هاي مادر (هلدينگ) در ششمین دوره جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري(IRAMIT 2017)

            هزينه                    سطح                          نوع سازمان
20/000/000 تعهد

شرکت‌هاي فناوری محور ودانش‌بنيان 

توانمندي
25/000/000
35/000/000 شايستگي
45/000/000 تنديس

 

             هزينه      نوع سازمان                                   
175/000/000

(سازمان‌هاي مادر(هلدينگ

لازم بذکر است که قيمت‌ها به ريال مي‌باشد. 

- آخرين مهلت پرداخت هزينه ثبت‌نام مطابق برنامه زمانبندي خواهد بود.

-در صورت انصراف سازمان بعد از پايان مهلت ثبت‌نام و شروع فرآيند ارزيابي ( منوط به عدم انجام ارزيابي) 20 درصد از کل مبلغ ثبت‌نام کسر و مابقي عودت يافته و پس از انجا مسترد نخواهد گرديد.

-حضور در دوره های آموزشی آشنایی با الگوی جامع نظام مدیریت فناوری و نوآوری، خودارزیابی و تهیه و تدوین اظهارنامه براساس مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری برای بنگاه های متقاضی ارزیابی الزامی می باشد.

-هزينههاي فوق مربوط به شرکت در فرآيند جايزه و ارزيابي از بنگاهها ميباشد. هزينههاي اياب و ذهاب و اقامت ارزيابان جهت بازديد از محل بنگاه، به عهده بنگاه متقاضي خواهد بود. 

متقاضيان پس از وارد نمودن اطلاعات اوليه بنگاه در وبسايت جايزه و ايجاد پنل ويژه بنگاه، جهت تکميل فرم اظهارنامه ميبايست فيش واريزي هزينه ثبتنام در جايزه را به حساب بانک پاسارگاد شعبه خرمشهر به شماره3208100122075711 و شماره شباي IR110570032081012207571101 بهنام انجمن مديريت فناوري ايران واريز نموده،تصوير فيش مربوطه را در پنل کاربري بارگذاري کنند و فايل اظهارنامه خود را بهصورت آنلاين دريافت نمايند.