تشکيل دبيرخانه بخش نفت جايزه در پژوهشگاه صنعت نفت

با توجه اهميت روزافزون دانش، فناوري و نوآوري در بقا و پيشرفت بخش نفت، توسعه دانش فنی و بومی‏سازی فرایندها، طراحی مفهومی، بنیادی، تفصیلی و رفع مشکلات صنایع مرتبط و توسعه و انتقال فناوری ساخت تجهیزات صنعت نفت و دست‌یابی‌ به‌ لیسانس‌های‌ مورد‌ نیاز‌ و‌ بومی‌سازي‌ ساخت‌ پالایشگاه‌های‌ ملی‌ نفت،‌ گاز‌ و‌ میعانات‌ گازی و با عنايت به آغاز فرايند اجرايي سومين دوره جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري، پژوهشگاه صنعت نفت متولي تشكيل دبيرخانه بخش نفت و گاز، تربيت ارزياب از مجموعه صنعت نفت و اجراي فرآيند ارزيابي اين جايزه در مجموعه صنعت نفت گرديده است.

براي اطلاعات بيشتر مي‌توانيد با دبيرخانه جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري به شماره 88754433 و دبيرخانه بخش نفت به شماره 44739795 تماس حاصل فرماييد.