شرایط ثبت نام ارزیابان

 به منظور اجرای فرآيند ارزيابی شرکت‌های متقاضی جايزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری، دبيرخانه اين جايزه نيازمند استفاده از ارزيابانی است که دانش و تجربه کافی در این حوزه را دارا باشند. بر اين اساس دبيرخانه جايزه برای فرايند انتخاب ارزيابان رويه‌ای به شرح ذيل را اعلام می‌دارد:

شرايط عمومی ارزيابان
متقاضيان همکاری به عنوان ارزياب جايزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری می بايست دارای صلاحيت‌ها و مهارت‌های ذيل باشند:
1. تحصيلات دانشگاهی (حداقل در سطح کارشناسی)
2. حسن شهرت
3. مهارت‌های ارتباطی
4. دانش و مهارت‌های مديريتی، تحليل‌گری و ارزيابی
5. اختصاص وقت کافی براساس رويه‌های دبيرخانه
6. طی کردن دوره‌های تخصصی

شرایط اختصاصی ارزیابان
الف: سطح ارزیاب
این دسته از ارزیابان می بایست یکی از دو شرط زیر را دارا باشند:
1.داشتن حداقل مدرک کارشناسی و 2 سال سابقه کاری مرتبط.
2.دانشجویان رشته های مرتبط در مقطع کارشناسی ارشد و دکتراب: سطح ارزیاب ارشد:
متقاضیان حضور در این سطح از ارزیابی می بایست دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد از رشته های مرتبط و حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط باشند.
تبصره 1: رشته های مرتبط شامل رشته های مدیریت تکنولوژی، کارآفرینی، آینده پژوهی، مدیریت اجرایی (گرایش تکنولوژی) و مدیریت نوآوری می شود.
تبصره 2: متقاضیان از سایر رشته ها در صورت انجام پایان نامه با موضوع مرتبط و داشتن سایر شروط، می توانند در این سطح قرار گیرند.

ج: سطح ارزیاب ممتاز:
این سطح از ارزیابی شامل آن دسته از ارزیابان ارشدی می شود که تجربه ارزیابی به مدت معین در جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری را دارا باشند.

 نحوه درخواست و رويه انتخاب
متقاضيان همکاری به عنوان ارزياب، می توانند با تکميل فرم ثبت نام الکترونیکی  و ارسال مدارک مورد نیاز، در فرايند ارزيابی متقاضيان جايزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری حضور پيدا کنند.

 دوره های آموزشی
دبيرخانه جايزه ملّی مدیریت فناوری و نوآوری حضور متقاضيان همکاری به عنوان ارزياب را در فرايند ارزيابی شرکت‌های متقاضی منوط به طی کارگاه آموزشی تربيت ارزياب ويژه جايزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری می‌داند. لذا داوطلبان برحسب شرایط و صلاحیت لازم می توانند در دوره های آموزشی مختص خود شرکت نمایند.

 وظايف ارزيابان
ارزيابان ارشد
از ميان ارزيابان جايزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری تعدادی به عنوان ارزياب ارشد انتخاب شده که مسئوليت هدايت و هماهنگی هر يک از تيم‌های ارزيابی را برعهده دارند. اهم وظايف ارزيابان ارشد به شرح زير است: 
1. ايجاد هماهنگی‌های لازم در ارزيابی اظهارنامه متقاضيان و هدايت تيم ارزيابی
2. زمان‌بندی اجرای فعاليت‌های تيم ارزيابی با توجه به زمان‌های اعلام شده از سوی دبيرخانه
3. برگزاری جلسات اجماع ارزيابان
4. برنامه‌ريزی بازديد از محل بنگاه
5. تدوين گزارشات اوليه و نهايی ارزيابی
6. ارائه راهنمايی‌های لازم به ارزيابان
7. انتقال مشکلات احتمالی اجرای ارزيابی به دبيرخانه
8. شرکت در جلسات هماهنگ شده از سوی دبيرخانه و ارائه اطلاعات و داده‌های مورد نياز
9. رعايت آيين‌نامه‌ها و برنامه زمانی اعلام شده از سوی دبيرخانه جايزه

 ارزيابان
کميته هماهنگی ارزيابان با توجه به ويژگی‌های ارزيابان تاييد صلاحيت شده، تيم‌های ارزيابی را تشکيل می‌دهد. اهم وظايف ارزيابان به شرح زير است:
1. ارزيابی اظهارنامه‌های متقاضيان و استخراج نقاط قوت، زمينه‌های قابل بهبود، امتياز و مواردی که در بازديد از  محل بايد مورد بررسی قرار گيرد.
2. انجام بازديد از محل و بررسی صحت و سقم ادعاهای متقاضيان 
3.  ارزيابی اظهارنامه‌ها و بازديد از محل
4. رعايت آيين‌نامه‌های ارزيابی که از سوی دبيرخانه اعلام می‌شود.

تعهدات ارزيابان
1. رعايت آيين‌نامه‌ها و رويه‌ها و برنامه زمانی اعلام شده از سوی دبيرخانه
2. امضاء سوگندنامه ارزيابان و توافقنامه رازداری
3. تعهد به رعايت نکات اخلاقی بر اساس رويه‌های دبيرخانه

جلب موافقت سازمان متبوع جهت انجام ماموریت
ارزيابان موظف هستند با توجه به برنامه زمانی سومین دوره جايزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری و با تعهد به اختصاص وقت کافی در فرايند ارزيابی، نظر موافق سازمان متبوع خود را برای مامور شدن و اختصاص وقت کافی در فرايند ارزيابی جلب کنند. در اين زمينه دبيرخانه جايزه در صورت لزوم و نياز ارزيابان، با سازمان‌های متبوع آنان مکاتبه خواهد نمود.

تعهدات دبيرخانه
دبيرخانه جايزه تعهد می‌نمايد در پايان فرايند ارزيابی متقاضيان جايزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری و موفقيت ارزيابان در اين فرايند، نسبت به تعهدات زير اقدام نمايد:
1. صدور گواهی‌نامه برای ارزيابان به عنوان ارزياب جايزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری
2. اعلام عمومی اسامی ارزيابان از طريق پایگاه اينترنتی و انتشارات دبيرخانه برای معرفی اين افراد به سازمان‌ها
3. پرداخت حق‌الزحمه متناسب با فعاليت‌های انجام شده